+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
  KRS 0000 518 797 |   Bip

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

 

zawarte w dniu 03.03.2014r w Gdańsku pomiędzy : Fundacją Zbieramy Razem z siedzibą w Gdańsku,
KRS nr 0000518797, reprezentowanym przez:Pana Piotra Barszczewskiego – Prezesa Zarządu.  zwanym dalej Korzystającym,

Panią Magdaleną Anną Gnich  legitymującym się dowodem osobistym nr AVI928228, PESEL 73113001525,
zamieszkałą w ul. Pilotów 19/20; 80-809 Gdańsk, zwanym dalej Wolontariuszem.


Wstęp

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego, zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

§ 1

 1. Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności:
 • Pomoc akcjach charytatywnych,
 • Dystrybucja ulotek,
 • Pozyskianie partnerów oraz sponsorów,
 • Czynności porządkowe,
 • obsługa biura Fundacji Zbieramy Razem,

§ 2

Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 zostaną wykonane w okresie od 17.01.2017 do 28.02.2017

 

§ 3

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:

 • Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście;
 • Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 4

Korzystający zobowiązuje się pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez Wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego w następujący sposób:
Każdorazowo przewidywane koszty mają być uzgadniane z przedstawicielem Zarządu Fundacji Zbieramy Razem. Realizacja przedsięwzięć które wymagają nakładów finansowych musi być zatwierdzona przez Prezesa Fundacji w formie pisemnej lub mailowej.

§ 5

Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 6

Wolontariusz zobowiązuje się zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z:

 1. Ochroną danych osobowych podopiecznych;
 2. Ochroną danych osobowych, danych firm które dokonały wpłat darowizny chyba że te podmioty sobie tego zażyczą,

§ 7

 1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 10 dniowym wypowiedzeniem;

§ 8

Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd powszechny w postępowaniu cywilnym.

§ 12

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron;

Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to na wniosek Wolontariusza zawierać będzie informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

 

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Fundacja Zbieramy Razem

 Adres: ul. Marynarki Polskiej 98/111, 80-557 Gdańsk

 Email: fundacja@zbieramyrazem.org

 KRS 0000 518 797